Clear Filters
Clear Filters

Minimale en maximale data uit de matrix filteren

2 views (last 30 days)
In mijn dataset wil ik alle data boven de 12,5 en onder de 8 vervangen door een 0 in bijvoorbeeld kolom 1 tot 6. Het moet een script zijn die gebruikt kan worden bij verschillende datasets, de input data is variabel.
Wat kan ik hiervoor gebruiken?

Answers (1)

Jonas
Jonas on 21 Feb 2024
Edited: Jonas on 21 Feb 2024
what about something like that:
mat=[7 8 9 10 11 12 13;
1 2 4 5 8 2 12;
3 6 10 15 1 6 8];
colsToEdit=[1 3 7];
replaceWithBordersAandBinCols(mat,12.5,8,colsToEdit)
ans = 3×7
0 8 9 10 11 12 0 0 2 0 5 8 2 12 0 6 10 15 1 6 8
function matrixOut=replaceWithBordersAandBinCols(matrixIn,A,B,colsToWorkOn)
whereToReplace=matrixIn(:,colsToWorkOn)>A | matrixIn(:,colsToWorkOn)<B;
matrixOut=matrixIn;
matrixIn=matrixIn(:,colsToWorkOn);
matrixIn(whereToReplace)=0;
matrixOut(:,colsToWorkOn)=matrixIn;
end

Categories

Find more on Manage Products in Help Center and File Exchange

Tags

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!