Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou

Pravděpodobnostní analýza průběžně zaznamenávaných výstupů z hodů jednou kostkou.
6 Downloads
Updated 10 Aug 2020

View License

Live skript načítá data z Martinova ThingSpeak kanálu zde:

https://thingspeak.com/channels/1038633

Martin na kanál průběžně přidává nové záznamy ze svých hodů jednou konkrétní kostkou.
Každý záznam je řádkový vektor obsahující počty jednotlivých padnutí šesti možných čísel ve sta hodech.

Ve skriptu provádím pravděpodobností analýzu na těchto datech. S využitím centrální limitní věty posuzuji hypotézu, že je Martinova kostka spravedlivá.

Cite As

Jan Studnicka (2024). Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79027-pravdepodobnostni-analyza-thingspeak-dat-hody-kostkou), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

MATLAB Release Compatibility
Created with R2020a
Compatible with R2019a and later releases
Platform Compatibility
Windows macOS Linux
Communities
More Files in the  ThingSpeak Community

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Version Published Release Notes
1.0.0