image thumbnail

Voľný pád

version 1.0.0.0 (169 KB) by Martin Foltin
Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.

86 Downloads

Updated 29 Oct 2016

View License

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

Cite As

Martin Foltin (2021). Voľný pád (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60001-volny-pad), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

MATLAB Release Compatibility
Created with R2016b
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!